Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - De overeenkomst

1.1) Aanmelden voor één van de lessen of workshops betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden en het privacybeleid.

1.2) Je volgt de lessen en workshops volledig op eigen risico. Voer de oefeningen uit met respect voor je lichaam zonder grenzen te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of beperkingen onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts, specialist of therapeut over deelname.

 

Artikel 2 - Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld maximaal twee weken na ontvangst van de betaalinstructies te betalen.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft ZenneZ yoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen en/of de gereserveerde plek in de les of workshops vrij te geven.

2.3) De reguliere lessen binnen het lesjaar (aug-juli) bestaan uit vier cursusblokken van tien lessen zoals aangegeven op de website (dus niet van toepassing op de losse workshops).

2.4) Door inschrijving voor de reguliere lessen verbind je je voor een heel blok van tien lessen of het restant van een lessenblok bij latere instroom. Je betaalt het cursusbedrag in één keer. Bij evt uitzondering na goed overleg mbt betalen in termijnen, verbind je je ook voor een heel lessen blok en ben je het hele cursusbedrag verschuldigd. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. Je kunt wel je lessen overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld je partner, vriend(in) of familielid. De afmelding en eventuele vervanging van de deelnemer moet door ZenneZ yoga worden bevestigd.

2.5) Het afmelden voor een workshop is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang. Bij afzegging binnen 4 weken voor aanvang van de workshop is 25% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot vier weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer regelen en in jouw plaats laten gaat. De afmelding en eventuele vervanging van de deelnemer moet door ZenneZ yoga worden bevestigd.

 

Artikel 3 - Uitsluiting

3.1) ZenneZ yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) ZenneZ yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 - Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen dezelfde cursus.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer.

4.3) Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met ZenneZ yoga voor een eventuele regeling.

 

Artikel 5 - Annulering door ZenneZ yoga

5.1) ZenneZ yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) ZenneZ yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren bij overmacht. Hoewel er altijd goed wordt gekeken naar eventuele vervanging, verplaatsing van de les(sen) of een andere oplossing.

 

Artikel 6 - Wijzigingen

6) ZenneZ yoga behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1) ZenneZ yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) ZenneZ yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

 

Artikel 8 - Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ZenneZ yoga betreffende deelname aan lessen of andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ZenneZ yoga.

 

ZenneZ yoga

KvK 88803716

februari 2023

 

 

 

Privacy beleid 

1. Algemeen
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van ZenneZ yoga met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van je persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is bedoeld om transparantie te geven over hoe ZenneZ yoga omgaat met je gegevens.

 

2. Wie is verantwoordelijk?
Jose Pastor, eigenaar van ZenneZ yoga, is verantwoordelijk voor het correct verwerken van je gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. de lessen en workshops die ik organiseer. Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.

 

3. Toestemming
Door je aan te melden voor (een) workshop(s) of informatie aan te vragen, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van je persoonsgegevens door mij, zoals beschreven in het onderstaande Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

4. Wijzigingen Privacybeleid
Het beleid kan gewijzigd worden. Ik raad je dan ook aan om deze regelmatig te lezen. Het gewijzigde Privacybeleid is onmiddellijk van kracht nadat het op mijn website is geplaatst.

 

Privacy verklaring

 

1. Klantinformatie
Onder klantinformatie versta ik: informatie die door geïnteresseerden en deelnemers zelf is verstrekt via www.zennezyoga.nl,  Josepastor- zennezyoga social media of via persoonlijke communicatie (via mail, telefonisch, in een gesprek, etc).

 

2. Wat verzamel ik?
Ik verzamel de verstrekte gegevens door en van geïnteresseerden en deelnemers: naam, adres, e-mailadres (inclusief IP-adres dat automatisch verschaft wordt via de internetaansluiting), telefoonnummer, klachten en medicatie in relatie tot de yoga-beoefening. Deze informatie ontvang ik zowel digitaal als via persoonlijke communicatie.

 

3. Met welk doel?
Met de klantinformatie bereik ik deelnemers en geïnteresseerden t.b.v. informatie, inschrijving, facturering, voorbereiding en evaluaties voor/van yogalessen, workshops en gerelateerde activiteiten van ZenneZ yoga.
De informatie over klachten en medicatie verzamel ik omdat yoga inwerkt op het fysieke en mentale vlak. Met deze informatie kan ik als yogadocent passende ondersteuning bieden op fysiek en mentaal gebied bij de reguliere lessen en workshops.

 

4. Hoe lang bewaar ik het?
Je blijft informatie ontvangen over de activiteiten, totdat je zelf aangeeft dit niet meer te willen ontvangen. Ik verwerk je verzoek binnen een maand. In verband met de bewaarplicht vanuit overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, ben ik verplicht om de gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Daarna verwijder ik deze binnen zes maanden.

 

5a. Met wie deel ik de info?
De klantinformatie die je verstrekt via www.zennezyoga.nl komt terecht bij jouwweb.nl. Zij slaan deze gegevens voor mij op.

 

Als er Zoom live-sessies worden gegeven, wordt bij aanmelding via Zoom basis-info opgeslagen, zoals naam (of alias), je wachtwoord en IP-adres. Er wordt geen opname gemaakt van deze sessies. Dus de eventuele info die je tijdens de les deelt, wordt niet bewaard door Zoom. Hier vind je het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/privacy.

 

6. Waar bewaar ik je klantinformatie?
Op één laptop en op één externe harde schijf.

 

9. Dit zijn je rechten
Als ik je gegevens verzamel, heb je recht op:
- inzage, een overzicht van alle bij mij bekende gegevens
- rectificatie, het aanpassen van gegevens
- beperking verwerking, wel bewaren, maar tijdelijk niets met gegevens doen
- kennisgevingsplicht, derden wijzigen/verwijderen doorgeven
- overdraagbaarheid, op verzoek overzichtelijke gegevens overdragen aan derden
- bezwaar indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, onbepaalde tijd staken van gegevensverwerking

 

Vragen over dit privacybeleid en -verklaring kun je richten aan info@zennezyoga.nl.